Redirecting to ../../../gstreamer_gl/struct.GLDisplayType.html...