Redirecting to ../../../gstreamer_gl/struct.GLDisplay.html...