Constant gstreamer_sys::GST_ELEMENT_METADATA_ICON_NAME

source ·
pub const GST_ELEMENT_METADATA_ICON_NAME: &[u8] = b"icon-name\0";